Ellie Smeets

+31 6 8103575

Ellie Smeets

Shiatsu & energetische massage

Klachten Reglement

Klachten reglement
Wanneer je na een behandeling van mening bent dat ik als therapeut, om welke reden dan ook, niet juist gehandeld heb, kunt u de hieronder beschreven stappen ondernemen:

Als FAGT geregistreerde CAM-therapeut ben ik vanuit de wet WKKGZ verplicht aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris via Quasir en geschilleninstantie Zorggeschil welke door het ministerie van VWS is goedgekeurd. Daarnaast sta ik ook ingeschreven in het TCZ/RBCZ register.

Mijn beroepsvereniging (de FAGT) hanteert zelf hoge waarden en standaarden, welke terug te vinden zijn in onze Statuten, het Huishoudelijk Reglement en ons Reglementenboek.

Onafhankelijke Klachtenfunctionaris
Bij klachten welke te maken hebben met bijvoorbeeld onvoldoende/onjuiste zorgverlening, ongewenste beëindiging zorgverlening, schade door de behandeling/therapie, ontevredenheid over bejegening of nazorg.

De klachtenfunctionaris kan geen maatregel opleggen, maar helpt de cliënt zowel om de klacht te formuleren als bij de bespreking met de betreffende CAM-therapeut.
Indien u een klacht heeft, vind ik het fijn dat u dit in eerste instantie met mij bespreekt. Mogelijk komen we hier dan samen uit. Mocht het gesprek niet hebben opgeleverd wat u wenst, of is een dergelijk gesprek om motiverende redenen niet (meer) mogelijk, dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir. Deze klachtenfunctionaris zal u helpen om uw klacht goed te formuleren en vervolgens in gesprek te gaan met de betreffende therapeut.

Zorggeschil Geschilleninstantie wkkgz
Geschilleninstantie
Indien uw klacht naar uw mening niet is opgelost na bemiddeling van de klachtenfunctionaris is het mogelijk deze aan te melden bij de Geschilleninstantie.
De geschillencommissie welke belast is met de zaak geeft een bindend advies, wat inhoud dat de uitspraak daadwerkelijk uitgevoerd moet worden.
Dit kan variëren van verplichte continuering van de behandeling tot een schadevergoeding.

Blijkt de klachtenfunctionaris niet voldoende te zijn geweest en/of blijft u van mening dat de CAM-therapeut fouten heeft gemaakt, dan zal de klachtenfunctionaris u helpen om uw klacht bij de geschilleninstantie Zorggeschil neer te leggen. Zorggeschil is een onafhankelijke geschilleninstantie welke door het ministerie van VWS is goedgekeurd.
De geschillencommissie heeft als voorzitter altijd een erkend jurist.
Iedere CAM-therapeut van de FAGT valt overigens tevens onder het toezicht van IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg)

Tuchtrecht
Tuchtrecht gaat over onzorgvuldig of ongepast handelen van de CAM-therapeut.
Denk hierbij aan het schenden van beroepsgeheim, onjuiste informatie voorziening naar cliënt(en) of media en/of onzedelijke gedragingen van de CAM-therapeut in woord of daad.
De TCZ is het Tuchtrecht Complementaire Zorg, welke maatregelen kan opleggen aan de CAM-therapeut. Denk hierbij aan een waarschuwing, een officiële berisping, schorsing of zelfs schrappen uit het register.

De klacht dient tenminste de volgende gegevens te bevatten:
Van de klager: Naam, correspondentieadres en zo mogelijk het e-mailadres, telefoonnummer, dagtekening, handtekening.
Over de klacht: omschrijving van de gedraging of behandeling waartegen de klager bezwaar maakt, naam van de therapeut, werkadres/woonadres van de therapeut waartegen de klacht wordt ingediend, vermelding dat de therapeut bij de FAGT is aangesloten.     

Scroll naar boven